Neoprávnený zákaz vstupu na pracovisko zo strany zamestnávateľa

Sprostredkúvame vám formulár slúžiaci na ochranu pred zamestnávateľskou svojvôľou:

Meno priezvisko, adresa

Adresa zamestnávateľa

Dnes ráno, 2. novembra 2020, ste mi neumožnili vstup na pracovisko, za účelom riadneho výkonu práce v zmysle platnej pracovnej zmluvy z ……….. .

Nemám právnu povinnosť nosiť rúško, dať sa testovať a nemáte právo nazerať do mojej zdravotnej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj test.

Vyzývam Vás, aby ste mi umožnili pracovať a aby ste mi prideľovali prácu podľa už spomínanej pracovnej zmluvy. Ak tak neurobíte, upozorňujem vás, že si budem nárokovať náhradu mzdy aj za čas, v ktorom mi neumožníte vstúpiť na pracovisko a pracovať.

V prípade, že budete pokračovať vo vydieraní podám na Vás trestné oznámenie za trestný čin nátlaku podľa § 192 Trestného zákona.

Podpis

Tento list je potrebné ako doporučený zaslať zamestnávateľovi, poprípade nechať si ho potvrdiť na podateľni.
Pokus o vstup na pracovisko je potrebné zopakovať aspoň 1-2 nasledujúce dni a zdokumentovať to fotografiou, alebo videom.
Vhodné by bolo mať aj svedka, ktorý to potvrdí.

Formulár na stiahnutie: STRANA VLASŤ POMÁHA OBČANOM – formulár